Militaire Zaken

Contactgegevens van de afdeling Militaire Zaken


Inschrijving voor de dienstplicht

De inschrijving voor de dienstplicht is verplicht voor iedereen, man of vrouw, die na 31 december 1982 geboren is.

In Frankrijk dient men zich zelf te melden bij het gemeentehuis van de woonplaats.

Voor Fransen die in Nederland wonen, vindt de inschrijving voor dienstplicht plaats bij de inschrijving in het Bevolkingsregister van de Fransen in Nederland, en wel als volgt :
jongeren die 16 jaar oud zijn en waarvan de inschrijving in het register van Fransen in Nederland nog geldig is, worden dan automatisch geplaatst op de lijst van dienstplichtigen.
De ouders van betrokkenen wordt dan ook verzocht tegen die tijd na te gaan of de geregistreerde gegevens van hun kinderen nog kloppen.

Vervolgens wordt een bewijs van inschrijving voor de dienstplicht per post verzonden. Dit bewijs moet goed bewaard worden : het is nodig bij deelname aan gewone en vergelijkende examens die onder auspiciën staan van de Franse overheid (examen ter afsluiting van middelbaar onderwijs of beroepsonderwijs, rijexamen, ...).


De Voorlichtingsdag inzake de Franse Defensie (A.P.D.)

Mannen die na 31 december 1978 geboren zijn en vrouwen die na 31 december 1982 vallen onder de nieuwe wet op de dienstplicht :
ze moeten vóór hun 18de verjaardag deelnemen aan de Voorlichtingsdag inzake de Franse Defensiee (APD), die in Nederland wordt georganiseerd door het Consulaat-Generaal.

- De jongeren die ingeschreven staan op de lijst van dienstplichtigen en waarvan de inschrijving in het consulaire Bevolkingsregister nog geldig is, worden opgeroepen voor de Voorlichtingsdag. Dit gebeurt ten minste drie maanden voor de datum waarop deze APD gehouden wordt.

- Op de APD-dag krijgen de deelnemers, een dagdeel lang, voorlichting over het Franse nationale Defensiebeleid, over de mogelijkheden als vrijwilliger of beroeps in het leger te komen en over de bestaande militaire vooropleidingen.

- Na deze voorlichting krijgen ze een deelnamecertificaat. Omdat dit stuk slechts eenmaal wordt verstrekt, dienen ze het met zorg te bewaren omdat tot hun 25ste verjaardag, van hen verlangd kan worden dit stuk te tonen, bij gewone of vergelijkende examens die onder auspiciën staan van de Franse overheid staan, als bewijs dat ze aan dienstplicht hebben voldaan.

Dit document kan ook worden verstrekt aan mensen die om geldige en zwaarwegende redenen, niet hebben kunnen deelnemen aan de APD-dag. Deze dienen binnen 45 dagen (na de oproep) aan te geven waarom ze niet kunnen deelnemen, waarna de Consul-Generaal beoordeelt of hun motieven gegrond zijn.
Bij geldige motieven valt te denken aan :
• gezondheidsklachten,
• de afstand tot de locatie van de APD-dag, verplichtingen die verband houden met school, studie of beroep

Nuttige informatie voor jongeren die zowel de Franse als de Nederlandse nationaliteit bezitten :
Deze kunnen een beroep doen op het gestelde in artikel 6, 1ste lid, van de op 6 mei 1963 te Straatsburg opgestelde, Overeenkomst betreffende de beperking van gevallen, van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, waarin staat vermeld :
« De betrokkene wordt onderworpen aan de militaire verplichtingen van de Verdragspartij op het grondgebied waarvan hij zijn gewone verblijf heeft. Hij heeft niettemin, tot het bereiken van de 19-jarige leeftijd, de mogelijkheid zich te onderwerpen aan de militaire verplichtingen van één van de andere Verdragspartijen waarvan hij de nationaliteit bezit... ».
Deze jongeren met een dubbele nationaliteit krijgen ook een oproep voor de APD-dag, waarin ze het verzoek krijgen hun keuze om al dan niet te komen, aan te geven op de bijgevoegde antwoordstrook. Om vrijgesteld te worden is het voldoende de ingevulde antwoordstrook terug te sturen. Na afloop van de APD-dag krijgen ze, net als de daadwerkelijke deelnemers, het deelnamecertificaat toegestuurd.

De administratie van alle Franse dienstplichtigen in het buitenland wordt verricht door de Directie Dienstplichtzaken te Perpignan, maar er worden geen APD-dagen in Perpignan gehouden.

gepubliceerd op 10/02/2016

naar boven