Gezondheidspas in Frankrijk

Wat is de gezondsheidspas?

Met de gezondheidspas kan digitaal (via de optie « Mon carnet » = "Mijn boekje" van de app TousAntiCovid = IedereenTegenCovid) of op papier het bewijs geleverd worden dat iemand niet met Covid besmet is. Dat bewijs kan op 3 manieren geleverd worden (1 van de 3 manieren is voldoende):

1. Het vaccinatiebewijs, mits de betrokkene het complete vaccinatieschema doorlopen heeft.

De Franse regering heeft op 17 juli aangekondigd dat voor reizen naar Frankrijk geldt dat een persoon als volledig gevaccineerd wordt gezien als er:

- 7 dagen (in plaats van 14 dagen) verstreken zijn sinds de toediening van de 2de dosis van een vaccin dat in twee doses wordt toegediend;

- 7 dagen (in plaats van 14 dagen) verstreken zijn sinds de toediening van de enige dosis die nodig is voor iemand die reeds Covid heeft doorgemaakt, maar:

- dat nog steeds geldt dat er 28 dagen verstreken moeten zijn sinds de toediening van de enige dosis van het Janssen-vaccin.

! LET OP:

Voor reizigers die vanuit Nederland naar Frankrijk reizen, geldt dus :

  • één week na de tweede injectie (of na de enige dosis voor mensen die het virus al hebben doorgemaakt) voordat het vaccin geldig is om het Franse grondgebied te betreden
  • één week na de tweede injectie (of na de enige dosis voor mensen die het virus al hebben doorgemaakt) voordat het vaccin geldig is om toegang te krijgen tot plaatsen waarvoor in Frankrijk de gezondheidspas verplicht is (bijvoorbeeld: discotheken, theaters, feesttenten, ...).

OF

  • 4 weken Na de eenmalige injectie met Janssen / Johnson & Johnson voordat het vaccin geldig is om het Franse grondgebied te betreden
  • 4 weken na de eenmalige injectie met vaccins van Janssen / Johnson & Johnson voor toegang tot plaatsen die in Frankrijk onder de gezondheidspasplicht vallen (b.v.: disco’s, theaters, feesttenten, ...).

2. Het bewijs dat iemand minder dan 72 uur voor vertrek een RT-PCR-test met negatief resultaat heeft ondergaan of minder dan 72 uur voor vertrek een antigeentest met negatief resultaat heeft ondergaan.

De PCR- of antigeentest produceert een bewijs zodra de zorgmedewerker het resultaat in de SI-DEP-database heeft ingevoerd. Dit bewijs kan terstond worden uitgeprint en kan nadien ook door de patiënt worden verkregen via mail EN SMS op https://sidep.gouv.fr.

LET OP: Naar aanleiding van de toespraak van president Emmanuel Macron op 12 juli 2021, worden in het najaar voor de PCR-tests kosten in rekening gebracht, tenzij voorgeschreven door een arts Sinds 7 juli worden de Covid-tests al in rekening gebracht bij reizigers in Frankrijk. Zij moeten 49 euro betalen voor een PCR-test en 29 euro voor een antigeen test.

3. Het positieve resultaat van een RT-PCR- of antigeentest die meer dan 11 dagen en minder dan 6 maanden geleden is ondergaan en waaruit blijkt dat de betrokkene genezen is van Covid.

De gezondheidspas bestaat uit twee delen:

1. de gezondheidspas voor « activiteiten » geldt met ingang van 9 juni in het kader van het nationale plan voor heropening. Hij beperkt het risico op verspreiding van de epidemie en de kans op besmetting in risicovolle situaties en vermindert daardoor de druk op het zorgsysteem. Tegelijk zorgt hij ervoor dat bepaalde activiteiten weer door kunnen gaan en bepaalde locaties weer open kunnen.

2. de gezondheidspas voor « grensoverschrijding », die formeel het Europees digitaal coronacertificaat heet, wordt gebruikt in het kader van het Europese groene certificaat en de gezondheidscontroles aan de grenzen. Met deze pas kan de toegang tot het Franse grondgebied in goede banen geleid worden, de handhaving van de gezondheidscontroles aan de grenzen vereenvoudigd worden en de vervalsing van bewijsstukken worden tegengegaan.

Vanwaar de gezondheidspas?

Volgens de Franse regering past de ontwikkeling van de gezondheidspas voor gebruik binnen het grondgebied binnen het kader van het beleid dat toeziet op de versoepeling van maatregelen en de heropening van instellingen en zorgt de pas daarmee voor een terugkeer naar een normaal dagelijks leven zonder dat de kans op verspreiding van het virus uit het oog verloren wordt.

Het doel van de pas is:

1. het weer mogelijk maken van activiteiten waarbij grote groepen mensen samenkomen;

2. het vereenvoudigen van de grensoverschrijdingen, gegeven het feit dat veel landen op dit moment aan binnenkomende reizigers vragen om een recent negatief testresultaat, een bewijs dat men genezen is of een vaccinatiebewijs.

Meer informatie over de versoepeling van de controlemaatregelen en de heropening van instellingen is te vinden op https://www.gouvernement.fr/les-modalites-et-le-calendrier-des-reouvertures (in het Frans) en in de wet de dato 31 mei 2021 inzake de maatregelen om uit de gezondheidscrisis te geraken: https://www.vie-publique.fr/loi/279666-loi-gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire-etat-durgence-sanitaire (in het Frans).

Invoering van de gezondheidspas: wanneer? voor wie? in welke omstandigheden? hoe?

Invoeringsdata van de gezondheidspas

De gezondheidspas is sinds 9 juni geldig op Frans grondgebied en blijft van kracht tot en met 30 september 2021. Het gebruik wordt verlengd tot 15 november 2021.

Voor wie is de gezondheidspas bestemd?

De pas is er voor alle mensen van 11 jaar en ouder.

Omdat vaccinatie nog niet is toegestaan voor minderjarigen boven de 11 geldt voor die leefstijdsgroep de Covid-test als enig aan te voeren bewijs. Het kan daarbij gaan om een RT-PCR- of een antigeentest die door het afgeven van speeksel of via de neus wordt afgenomen.

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar geldt de gezondheidspas pas vanaf 30 september

Ook buitenlandse toeristen moeten de pas bij zich dragen op plaatsen waar deze verplicht zal zijn. Dit betekent dat er een Europese gezondheidspas moet komen. Daarover zijn de discussies nog in volle gang.

Indien reizigers in Frankrijk tests/vaccinaties ondergaan ,kunnen zij deze in de appTousAntiCovidVérif importeren.

Er worden boetes opgelegd in het geval men de pas niet kan tonen minimumboete van 135 euro)

Plaatsen en situaties waarvoor de gezondheidspas van belang is

Plaatsen en situaties waar de gezondheidspas vereist is vanaf 21 juli:

Vanaf 21 juli is de pas voorts vereist voor attracties en culturele locaties waar meer dan 50 personen samenkomen. Alleen gevaccineerde en negatief geteste personen hebben toegang in hun hoedanigheid van klant, gebruiker of werknemer.

LET OP: voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar is de gezondheidspas pas verplicht vanaf 30 september.

Plaatsen en situaties waar de gezondheidspas vereist is vanaf augustus (de exacte datum moet nog bepaald worden):

Vanaf augustus is de pas voorts vereist in

• cafés,

· • restaurants, warenhuizen en winkelcentra (bij besluit van het hoofd van het departement, in geval van besmettingsgevaar),

• ziekenhuizen,

• bejaardentehuizen,

• zorginstellingen,

• instellingen voor maatschappelijk werk,

• openbaar vervoer over langere afstanden (vliegtuig, trein en bus).

Alleen gevaccineerde en negatief geteste personen hebben toegang in hun hoedanigheid van klant, gebruiker of werknemer.

LET OP: voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar is de gezondheidspas pas verplicht vanaf 30 september.

Let op: ook met de gezondheidspas blijven de basisregels en de afstandsregel van kracht.

Werking van de gezondheidspas in digitale en papieren vorm

De digitale versie (die alleen geldt voor Frankrijk, dat wil zeggen voor Franse ingezetenen die een Frans socialezekerheidsnummer hebben en in Frankrijk zijn gevaccineerd):

Iedere gebruiker kan zijn digitale bewijsstukken invoeren in het "Carnet" = boekje van de app TousAntiCovid, ze daar opslaan en ze tonen bij reizen of evenementen waarvoor de pas verplicht is. Hij kan daar ook bewijsstukken in opslaan voor zijn kinderen of andere naasten.

De bewijsstukken gaan vergezeld van een QR-code die kan worden gescand met de app « TousAntiCovid Verif » door de beheerders van instellingen die publiek ontvangen en de organisatoren van evenementen waarvoor de pas verplicht is.

De app die door de controleurs gebruikt wordt ziet alleen de minimaal benodigde informatie: of de pas al dan niet geldig is en de naam van de betrokkene. Overige gezondheidsinformatie krijgt de controleur niet te zien.

Let wel:

- Er is een telefonische helpdesk die 7 dagen per week van 9 tot 20 uur te bereiken is op het gratis Franse nummer 0 800 08 71 48.

- In de FAQ van de app TousAntiCovid zit een gids die uitlegt hoe een test- of vaccinatiecertificaat kan worden teruggevonden en opgeslagen.

Op papier:

Er kan ook gebruik worden gemaakt van de papieren gezondheidspas en het tonen op papier van de verschillende gevraagde stukken (RT-PCR-test of vaccinatiebewijs).

Gezondheidspas voor reizigers

Zoals hierboven uitgelegd is de gezondheidspas vooral in het leven geroepen met het doel om binnenkomende reizen veilig te laten verlopen, om de handhaving van de gezondheidsmaatregelen aan de grens te vereenvoudigen en om het vervalsen van bewijsstukken tegen te gaan.

In dit kader kan hij ook gebruikt worden voor reizen buiten en naar Frankrijk.

Op 21 juni stelde de Franse zorgverzekeringskas Cnam in het Frans en Engels opgestelde versies ter beschikking ten behoeve van internationale reizen. Alle concrete informatie over deze webdienst (via de website web ameli.fr) voor het vinden van de vaccinatiebewijzen zal door de CNAM worden bekendgemaakt.

De gezondheidspas in Europa:

Voor reizen binnen de Europese Unie

- is het momenteel niet nodig een reden voor de reis op te geven en aan te tonen;

- is het verplicht voor niet-gevaccineerde reizigers om vooraf (minder dan 72 uur voor vertrek) een PCR of antigeentest te ondergaan.

Het is echter voor gevaccineerde reizigers (die twee doses hebben gehad) mogelijk ontheffing te krijgen voor de verplichting om minder dan 72 uur voor vertrek een PCR-test te ondergaan.

Let op: er geldt een speciaal regime voor niet compleet gevaccineerde reizigers vanuit Nederland, Spanje, Griekenland, Portugal en Cyprus. Voor hen geldt de eis dat de PCR- of antigeentest niet ouder is dan 24 uur (in plaats van 72 uur).

Kijk voor meer info op onze pagina Reizen naar Frankrijk (https://amsterdam.consulfrance.org/Covid-19-Reizen-naar-Frankrijk).

Met de gezondheidspas wordt gevolg gegeven aan het voorstel van de Europese Commissie om een « digitaal groen certificaat » (digital green pass) te ontwikkelen. De officiële naam is "Europees digitaal coronacertificaat".

De harmonisering van de Europese en Franse certificaten is afgerond en heeft geleid tot een systeem dat voortaan operationeel is. De Europese regelgeving rond het Europese groene certificaat is op 1 jul 2021 in werking getreden. Daarna volgt een overgangsperiode van 6 weken om de lidstaten de tijd te geven om met operationele en onderling uitwisselbare systemen te komen. Tot 12 augustus bestaat dus de kans voor Europese ingezetenen dat ze nog geen bewijsstuk kunnen tonen dat compatible is met het Franse systeem.

Sinds 9 juni moeten ingezetenen van de Europese Ruimte die willen deelnemen aan evenementen of binnentreden in locaties in Frankrijk waarvoor de gezondheidspas verplicht is gesteld, een van de drie bewijzen overleggen (zie hierboven) in een zodanig formaat dat er geen informatie worden verstrekt over hun gezondheid. Als de betrokkene niet in bezit is van een bewijsstuk dat én afkomstig is van een autoriteit van de Europese Ruimte én compatible is met het Franse systeem, moet hij het resultaat overleggen van een antigeen- of RT-PCR-test die minder dan 48 uur voordien in Frankrijk is ondergaan.

Gezondheidspas en reizen van Nederland naar Frankrijk

Vaccinaties en tests die door de Nederlandse autoriteiten worden uitgevoerd worden niet opgenomen in de webdienst van de Caisse Nationale d’Asssurance Maladie. Deze certificaten kunnen niet worden geüpload in de TousAntiCovid app.

Echter, het vaccinatieboekje (bekend als het "gele boekje"), het door de Nederlandse autoriteiten na vaccinatie afgegeven bewijs, en de door de Nederlandse autoriteiten afgegeven Covidtests worden in Frankrijk erkend

Deze documenten :

- worden beschouwd als "officieel" bewijs van inenting of niet-besmetting met Covid-19,

- zullen reizigers uit Nederland in staat stellen naar Frankrijk te reizen.

Mensen die in Nederland wonen en een Digid hebben, kunnen het digitale EU Covid-certificaat verkrijgen via de CoronaCheck-app. Indien het vaccinatie-/testcertificaat in internationaal formaat is opgesteld, wordt het op Frans grondgebied gelezen en erkend als onderdeel van de gezondheidspas.

Op deze manier kunnen reizigers dus eveneens het bewijs van hun vaccinatiestatus leveren.

Het zal reizigers in staat stellen :

- om Frans grondgebied te betreden;

- om toegang te krijgen tot plaatsen of evenementen waarvoor een gezondheidspas nodig is

Voor meer informatie, zie ons artikel "Reizen naar Frankrijk"

https://nl.ambafrance.org/Covid-19-Reizen-naar-Frankrijk

De app bestaat in twee versies: een versie voor smartphones (te downloaden via https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder&hl=en_US&gl=US) en een versie voor PC’s (te vinden op https://coronacheck.nl/nl/print/).

Elke versie genereert QR-codes voor de controleurs. Met de PC-versie kunnen mensen die niet over een smartphone beschikken een printversie in pdf maken waarop, naast de QR-codes voor de controleur, ook in het Nederlands en Engels gegevens staan over de informatie die in de QR-codes is verwerkt.

Onderstaande pdf geeft een specimen van zo’n printversie met:

  • Op pagina 1 de QR-code voor binnenlands dus Nederlands gebruik met daarnaast de informatie die in die code is verwerkt (voor het bezoeken van een gezondheidspasplichtige locatie in Nederland);
  • Op pagina 2 de QR-code voor buitenlands gebruik (dus het Europese digitale coronacertificaat) dienend als vaccinatiebewijs;
  • Op pagina 3 de QR-code voor buitenlands gebruik (dus het Europese digitale coronacertificaat) dienend als herstelbewijs;
  • Op pagina 4 de QR-code voor buitenlands gebruik (dus het Europese digitale coronacertificaat) dienend alseen negatief testresultaat.

Buiten de Europese Unie

Voor reizigers die naar Frankrijk reizen vanaf een buiten de Europese Unie gelegen land geldt sinds 9 juni 2021 dat de gezondheidssituatie in het land van herkomst bepalend is voor de vraag of en onder welke voorwaarden toegang tot Frankrijk wordt verleend.

Er bestaat een klassering van landen die gebaseerd is op de mate waarin het virus daar rondwaart:

- voor reizen vanuit « groene » landen, waar het virus niet actief circuleert en waar geen zorgwekkende varianten zijn waargenomen, zullen de toegangsvoorwaarden aanmerkelijk versoepeld worden.

- voor reizen vanuit « oranje » landen, waar het virus actief circuleert maar wel onder controle is en waar geen zorgwekkende varianten zijn waargenomen, zullen meer beperkingen gelden, met name ten aanzien van niet gevaccineerde reizigers.

- voor reizen vanuit « rode » landen, waar het virus zeer actief circuleert en waar er zorgwekkende varianten in hoge mate voorkomen, zullen strenge maatregelen gelden: strikte beperking van de personen die mogen inreizen, testen bij het instappen en bij aankomst in Frankrijk, isolatie- en quarantainemaatregelen waaraan streng de hand wordt gehouden.

Binnen dit kader geldt voor landen buiten de Europese Ruimte dat een bewijs dat men niet met Covid besmet is als volgt wordt gecertificeerd door Frankrijk om de ingezetenen van die landen in de gelegenheid te stellen om mee te doen aan activiteiten of binnen te komen op locaties in Frankrijk waar de gezondheidspasplicht voor geldt:

  • als ze een internationaal erkend bewijsstuk hebben, kunnen ze dat laten omzetten naar een EU-model zodat het in Frankrijk kan worden herkend door de app TousAntiCovid Verif en naar een formaat waarin gezondheidsgegevens niet worden gedeeld met de controleur.
  • als ze geen internationaal erkend bewijsstuk hebben in een zodanig formaat dat voorkomen wordt dat gezondheidsgegevens met de controleur worden gedeeld, dienen ze zich te onderwerpen aan een kosteloze RT-PCR- of antigeentest op Frans grondgebied om een erkend bewijsstuk te verkrijgen.

gepubliceerd op 13/09/2021

naar boven