Afdeling nationaliteitszaken

Contactgegevens afdeling Nationaliteitszaken


Verklaring inzake het bezit van de Franse nationaliteit

- personen die buiten Frankrijk geboren en woonachtig zijn

Krachtens het Franse decreet nr. 2005-460 d.d. 13 mei 2005 inzake de bevoegde burgerlijke rechtscolleges, de burgerlijke rechtsvordering en de organisatie van de rechtsmacht, geldt dat een verzoek om afgifte van een verklaring inzake het bezit van de Franse nationaliteit door personen die buiten Frankrijk geboren en woonachtig zijn, met ingang van 14 mei 2005, alleen kan worden beoordeeld door de hoofdgriffier van het Kantongerecht van het 1ste arrondissement van Parijs, adresgegevens :
Service de la nationalité des Français établis hors de France
30, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
- personen die in Frankrijk geboren zijn en buiten Frankrijk woonachtig zijn

Beoordeling van verzoeken om afgifte van een verklaring inzake het bezit van de Franse nationaliteit door personen die in Frankrijk geboren zijn en buiten Frankrijk woonachtig zijn blijft vallen onder de bevoegdheid van het Kantongerecht waaronder de geboorteplaats van de betrokkene ressorteert.

Het is de taak van de aanvrager het aanvraagdossier samen te stellen en aan de bevoegde rechtbank te zenden.

Ten aanzien van de aanvrager blijft de rol van het Consulaat beperkt tot :
- het verlenen van informatie aan de aanvrager, omtrent de afgifteprocedure van verklaringen inzake het bezit van de Franse nationaliteit en omtrent de rechtbank tot wie de aanvrager zich dient te wenden,
- het afgeven van de, aan het Consulaat verzonden, verklaring inzake het bezit van de Franse nationaliteit, aan de buiten Frankrijk woonachtige aanvrager,
- het doorgeven, aan de aanvrager, van weigeringen van afgifte van verklaringen inzake het bezit van de Franse nationaliteit.

Informatie inzake de Franse nationaliteit

gepubliceerd op 22/06/2020

naar boven